Codeforces 1033D Divisors

题目链接http://codeforces.com/contest/1033/problem/D

题意:给n个数,求所有数乘积以后的大数的约数个数,保证每个数约数个数在[3,5]之间。

思路:暴力Pollard Rho被卡到无法自理...然后想着考虑性质已经来不及了...由题目限制条件很容易知道只有4种情况,pq,q^2,q^3,q^4,后三种直接开根判断即可, 关键是前面的,我们考虑两两枚举数对,如果它们gcd大于1,就直接把所有数含有这个gcd的全部算进去,否则说明这个数与其他所有不等于它的数互质,也即这个数分解出来的两个质数是独立的,我们不需要求出是什么,直接算出贡献即可。

#include <bits/stdc++.h>
#define MP make_pair
#define PB emplace_back
using namespace std;
typedef long long ll;
template<typename T>
inline T read(T&x){
  x=0;int f=0;char ch=getchar();
  while (ch<'0' || ch>'9') f|=(ch=='-'),ch=getchar();
  while (ch>='0' && ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
  return x=f?-x:x;
}
const int N=1e5+10;
const int P=998244353;
int n,i,j,ans=1;
ll a[N];
map<ll,int>mp;
inline ll test(ll a,int b){
  ll ret=pow(a,1./b)+.5;
  ll tmp=1;
  for (int i=1;i<=b;++i) tmp*=ret;
  if (tmp==a) return ret;
  return -1;
}
inline void up(ll x){
  if (mp.find(x)!=mp.end()) return;
  for (int i=1;i<=n;++i){
    ll u=a[i];
    while (!(u%x)) ++mp[x],u/=x;
  }
}
int main(){
  read(n);
  for (i=1;i<=n;++i) read(a[i]);
  for (i=1;i<=n;++i){
    ll tmp=-1;
    for (j=4;j>=2;--j){
      if (~(tmp=test(a[i],j))){
        up(tmp);
        break;
      }
    }
    if (!~tmp){
      bool f=0;
      for (j=1;j<=n;++j)if(a[j]!=a[i] && __gcd(a[i],a[j])>1){
        ll u=__gcd(a[i],a[j]);
        ll v=a[i]/u;
        up(u),up(v);
        f=1;
        break;
      }
      if (!f){
        for (j=1;j<i;++j)if(a[j]==a[i])f=1;
        if (!f){
          int cnt=0;
          for (j=1;j<=n;++j)if(a[j]==a[i])cnt++;
          ans=(ll)ans*(cnt+1)%P;
          ans=(ll)ans*(cnt+1)%P;
        }
      }
    }
  }
  for (map<ll,int>::iterator it=mp.begin();it!=mp.end();++it){
    int num=(*it).second;
    ans=(ll)ans*(num+1)%P;
  }
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
}

唐老师通过了的Pollard Rho板子

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxp = 1e6 + 1, maxv = 25, maxc = (int)2e3 + 1;
int ptot, pr[maxp], d[maxp], cnt;
LL n, p[maxc];
LL mod_add(LL x, LL y, LL p) {
  return (x += y) < p ? x : x - p;
}
LL mod_mul(LL x, LL y, LL p) {
  LL ret = x * y - (LL)((long double)x * y / p + 0.5) * p;
  return ret < 0 ? ret + p : ret;
}
LL mod_pow(LL x, LL k, LL p) {
  LL ret = 1 % p;
  for( ; k > 0; k >>= 1, x = mod_mul(x, x, p))
    (k & 1) && (ret = mod_mul(ret, x, p));
  return ret;
}
bool miller_rabin(LL n) {
  if(n == 2) return 1;
  if(n < 2 || !(n & 1))
    return 0;
  LL s = 0, r = n - 1;
  for( ; !(r & 1); r >>= 1, ++s);
  for(int i = 0; pr[i] < n && pr[i] < maxv; ++i) {
    LL cur = mod_pow(pr[i], r, n), nxt;
    for(int j = 0; j < s; ++j) {
      nxt = mod_mul(cur, cur, n);
      if(nxt == 1 && cur != 1 && cur != n - 1) return 0;
      cur = nxt;
    }
    if(cur != 1) return 0;
  }
  return 1;
}
LL gcd(LL a, LL b) {
  int ret = 0;
  while(a) {
    for( ; !(a & 1) && !(b & 1); ++ret, a >>= 1, b >>= 1);
    for( ; !(a & 1); a >>= 1);
    for( ; !(b & 1); b >>= 1);
    if(a < b)
      swap(a, b);
    a -= b;
  }
  return b << ret;
}
LL pollard_rho(LL n) {
  static LL seq[maxp];
  while(1) {
    LL x = rand() % n, y = x, c = rand() % n;
    LL *px = seq, *py = seq, tim = 0, prd = 1;
    while(1) {
      *py++ = y = mod_add(mod_mul(y, y, n), c, n);
      *py++ = y = mod_add(mod_mul(y, y, n), c, n);
      if((x = *px++) == y) break;
      LL tmp = prd;
      prd = mod_mul(prd, abs(y - x), n);
      if(!prd) return gcd(tmp, n);
      if((++tim) == maxv) {
        if((prd = gcd(prd, n)) > 1 && prd < n) return prd;
        tim = 0;
      }
    }
    if(tim && (prd = gcd(prd, n)) > 1 && prd < n) return prd;
  }
}
void decompose(LL n) {
  for(int i = 0; i < cnt; ++i)
    if(n % p[i] == 0) {
      p[cnt++] = p[i];
      n /= p[i];
    }
  if(n < maxp) {
    for( ; n > 1; p[cnt++] = d[n], n /= d[n]);
  } else if(miller_rabin(n)) {
    p[cnt++] = n;
  } else {
    LL fact = pollard_rho(n);
    decompose(fact), decompose(n / fact);
  }
} // prepare pr(prime) and d(minimal factor)
int main() {
  for(int i = 2; i < maxp; ++i) {
    if(!d[i])
      pr[ptot++] = d[i] = i;
    for(int j = 0, k; (k = i * pr[j]) < maxp; ++j) {
      d[k] = pr[j];
      if(d[i] == pr[j])
        break;
    }
  }
  int m, mod = 998244353;
  scanf("%d", &m);
  while(m--) {
    scanf("%lld", &n);
    decompose(n);
  }
  sort(p, p + cnt);
  int ans = 1;
  for(int i = 0; i < cnt; ) {
    int ctr = 0;
    for(LL pp = p[i]; i < cnt && p[i] == pp; ++i, ++ctr);
    ans = ans * (ctr + 1LL) % mod;
  }
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注