BZOJ 3509 [CodeChef] COUNTARI

题目链接https://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3509

题意:略。

思路:我们可以枚举j,然后对j两边的数求一个生成函数,然后卷积起来,最后x^{2a[j]}那一项的系数就是答案,但是这样复杂度是O(n^2logn),比暴力O(n^2)还要慢...所以考虑分块,每个块内的答案暴力统计,然后对于块两边的做生成函数卷积,我们设块大小是S,块内暴力的复杂度是O(\frac{nS^2}{S} ),做生成函数卷积的复杂度是O(\frac{n^2logn}{S}),我们调整块大小为\sqrt{nlogn},最后的时间复杂度就大约在O(n\sqrt{nlogn})

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=1e5+10;
const double PI=acos(-1.0);
struct cd{
  double x,y;
  cd(double a=0,double b=0):x(a),y(b){}
};
inline cd operator +(cd a,cd b){return cd(a.x+b.x,a.y+b.y);}
inline cd operator -(cd a,cd b){return cd(a.x-b.x,a.y-b.y);}
inline cd operator *(cd a,cd b){return cd(a.x*b.x-a.y*b.y,a.x*b.y+a.y*b.x);}
inline cd conj(cd a){return cd(a.x,-a.y);}
int n,i,mx,MAXLEN,len,blocksz,a[N];
ll L[N],R[N],ans=0;
cd w[2][N],A[N],B[N];
void init(){
  for (int k=0;k<MAXLEN;k++){
    w[0][k]=cd(cos(2*PI/MAXLEN*k),sin(2*PI/MAXLEN*k));
    w[1][k]=conj(w[0][k]);
  }
}
void fft(cd *a,int v,int n){
  for (int i=0,j=0;i<n;i++){
    if(i<j) swap(a[i],a[j]);
    for (int l=n>>1;(j^=l)<l;l>>=1);
  }
  for (int l=2;l<=n;l<<=1){
    int m=l>>1;
    for (int i=0;i<n;i+=l){ 
      for (int k=0;k<m;k++){
        cd t=w[v][MAXLEN/l*k]*a[i+k+m];
        a[i+k+m]=a[i+k]-t;
        a[i+k]=a[i+k]+t;
      }
    }
  }
  if (!v) return;
  for (int i=0;i<n;i++) a[i].x/=n;
}
ll bruteForce(){
  int i,j,k;
  ll res=0;
  for (i=1;i<=n;i+=blocksz){
    int r=min(i+blocksz-1,n);
    for (j=i;j<=r;++j) R[a[j]]--;
    for (j=i;j<=r;++j){
      for (k=j+1;k<=r;k++){
        int tar=2*a[j]-a[k];
        if (tar>=0) ans+=L[tar];
        tar=2*a[k]-a[j];
        if (tar>=0) ans+=R[tar];
      }
      L[a[j]]++;
    }
  }
  return res;
}
ll solve(){
  int i,j;
  ll res=0;
  for (i=1;i<=n;i+=blocksz){
    int r=min(i+blocksz-1,n),mx=0;
    for (j=1;j<i;++j) A[a[j]].x++,mx=max(mx,a[j]);
    for (j=r+1;j<=n;++j) B[a[j]].x++,mx=max(mx,a[j]);
    for (len=1;len<=mx;len<<=1);len<<=1;
    fft(A,0,len);fft(B,0,len);
    for (j=0;j<len;++j) A[j]=A[j]*B[j];
    fft(A,1,len);
    for(j=i;j<=r;++j) res+=(ll)(A[a[j]<<1].x+0.5);
    memset(A,0,sizeof(cd)*len);
    memset(B,0,sizeof(cd)*len);
  }
  return res;
}
int main(){
  scanf("%d",&n);
  blocksz=min(n,6*(int)sqrt(n));
  for (i=1;i<=n;++i) scanf("%d",&a[i]),mx=max(mx,a[i]),++R[a[i]];
  for (MAXLEN=1;MAXLEN<=mx;MAXLEN<<=1);MAXLEN<<=1;
  init();
  ans+=bruteForce();
  ans+=solve();
  printf("%lld\n",ans);
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注