ACM-ICPC 2017 Asia Nanning M. The Maximum Unreachable Node Set

题目链接https://nanti.jisuanke.com/t/19979

题意:给定一张DAG,求最大的点集使得两两点之间不可达。

思路:最长反链的定义:链是一个点的集合,这个集合中任意两个元素vu,要么v能走到u,要么u能走到v。反链是一个点的集合,这个集合中任意两点谁也不能走到谁。最长反链是反链中最长的那个。Dilworth定理:最小链覆盖数=最长反链长度。这题就是要求最长反链的长度,所以我们转成求最小链覆盖,然后最小链覆盖就是最小路径可重复点覆盖问题,我们跑一下传递闭包,拆点二分图求最大匹配就好了,是一个很经典的题目。现在想想南宁的时候自己是真的什么都不会唉...太垃圾了我...各种裸题不会做..还要加油啊...

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
template<typename T>
inline T read(T&x){
  x=0;int f=0;char ch=getchar();
  while (ch<'0'||ch>'9') f|=(ch=='-'),ch=getchar();
  while (ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
  return x=f?-x:x;
}
const int N=100+10;
int T,res,n,m,u,v,i,j,k,match[N];
bool vis[N][N],vis2[N];
bool dfs(int x){
  for (int i=1;i<=n;i++){
    if (vis[x][i]&&!vis2[i]){
      vis2[i]=1;
      if (!match[i]||dfs(match[i])){
        match[i]=x;
        return 1;
      }
    }
  }
  return 0;
}
int main(){
  for (read(T);T--;){
    read(n),read(m);
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    memset(match,0,sizeof(match));
    for (i=1;i<=m;i++){
      read(u),read(v);
      vis[u][v]=1;
    }
    for (i=1;i<=n;i++) vis[i][i]=1;
    for (k=1;k<=n;k++){
      for (i=1;i<=n;i++){
        for (j=1;j<=n;j++){
          vis[i][j]|=vis[i][k]&&vis[k][j];
        }
      }
    }
    for (i=1;i<=n;i++) vis[i][i]=0;
    for (res=n,i=1;i<=n;i++){
      memset(vis2,0,sizeof(vis2));
      res-=dfs(i);
    }
    printf("%d\n",res);
  }
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注