About Me

  • HDU16级通信工程专业,ACM蒟蒻

  • 联系方式:QQ:3207113562

  • githubhttps://github.com/PerfectPan
  • gmail:perfectpan325@gmail.com

  • 2018“ 知乎杯 "CCSP Silver Medal (Rank:52/478)

  • The 43^{rd} ACM-ICPC NanjingRegional Bronze Medal
  • 第三届中国大学生程序设计竞赛(吉林)Sliver Medal
  • 2018中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛(湖南)Sliver Medal